Quang Hai的团队减少了越南的吸引力

Quang Hai的团队减少了越南的吸引力
  Fù责管理内容的Rén:nguyen huy hoan

  通用网站的许可证:1749/GP-TTTT
河内信息于2017年4月28日发布

  交易地址:12HàoGōng寓,Mù兰6(ML6-12),Vinhomes绿湾市区,
Me Tri Ward,Nam Tu Liem区,河内

  电话:0847 100 247 /电子邮件:

  总部:4楼,Xīng座 – 星塔,
Duong Dinh nghe街 – Yen Hoa Ward -Cau Giay District-河内